Methode > Het gelijkekansenbeleid > Het beleid > Gelijke Kansen
U bent hier: Het beleid > Gelijkekansenbeleid > Methode

Methode

In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt zowel op een transversale als op een vertikale as gewerkt. Beide beleidslijnen zijn complementair zodat het transversaal beleid continu gevoed en gestimuleerd met eigen initiatieven die binnen de functionele werking worden genomen.

Transversaal beleid

Net omdat achterstellings- en uitsluitingsmechanismen zich voordoen op vele terreinen van het maatschappelijke leven, wordt vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid beleidsdomeinoverschrijdend of transversaal gewerkt.
Op die manier trachten we systematisch een gelijkekansenperspectief te implementeren in alle Vlaamse beleidsdomeinen en de betrokken beleidsmakers te stimuleren en te ondersteunen in het nemen van initiatieven die gelijke kansen bevorderen. Het centrale gelijkekansenbeleid is dus de stuwkracht voor verandering, terwijl de concrete maatregelen op vele terreinen liggen.

De ervaring leert dat het systematisch uitbouwen van een transversaal gelijkekansenbeleid niet vanzelfsprekend is.
In het eerste decennium van een Vlaams gelijkekansenbeleid (1995-2005) initieerden of stimuleerden de Vlaamse ministers van Gelijke Kansen vanuit hun coördinerende bevoegdheid verscheidene interessante en vaak succesvolle initiatieven, en werd in meerdere beleidsdomeinen een grote vooruitgang geboekt in het implementeren van een gelijkekansenperspectief.
Toch bleef het vaak gaan om ad hoc initiatieven waarvan het welslagen dikwijls afhing van gemotiveerde individuen.

Een gestructureerde en structureel verankerde aanpak was noodzakelijk. Die kwam er in 2005 in de vorm van de toepassing van de open coördinatiemethode (OCM) in het Vlaamse gelijkekansenbeleid

Lees meer over de open coördinatiemethode


Functioneel beleid

Naast de rol van coördinator van een transversaal gelijkekansenbeleid voor Vlaanderen, wordt ook een expliciet vertikaal of functioneel gelijkekansenbeleid gevoerd met eigen prioriteiten en middelen. Deze vertikale werking behelst onder meer de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde expertise die inzicht geeft in de situatie van de doelgroepen van het gelijkekansenbeleid, in de problemen die ze ervaren en in de mogelijke oplossingen en de ontwikkeling van indicatoren ter opvolging van de evoluties op het terrein.

Ook worden methodieken en instrumenten ontwikkeld als stimulans voor - en ter ondersteuning van - de beleidsdomeinen en sectoren in hun werking rond gelijke kansen. Daarnaast wordt de brede bevolking gesensibiliseerd via het verspreiden van informatie en via campagnes.

Tot slot wordt waar nodig gewerkt aan een eigen wettelijk kader.

Onder de noemer van het vertikale beleid wordt bovendien een - al dan niet structurele - samenwerking met verschillende partners opgezet. Zo wordt - met het oog op de wetenschappelijke onderbouw van het beleid - samengewerkt met een steunpunt beleidsrelevant onderzoek .
Daarnaast wordt ook het middenveld versterkt en wordt er gewerkt aan de uitbouw van structurele contacten met de lokale en provinciale besturen. Dit laatste met het oog op de verankering en afstemming van een gelijkekansenbeleid in de verschillende bestuursgeledingen. Ook met het federale en internationale beleidsniveau wordt in de mate van het mogelijke afgestemd.