Missie en visie > Het gelijkekansenbeleid > Het beleid > Gelijke Kansen

Missie en visie

Het team Gelijke Kansen is het team binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur dat het Vlaamse Gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en coördineert.

 • Beleidsvoorbereiding: Gelijke Kansen verzamelt kennis over gelijke kansen, financiert gerichte studies en signaleert mogelijkheden om het Vlaamse gelijkekansenbeleid verder uit te bouwen.
   
 • Beleidsuitvoering: Gelijke Kansen voert het gelijkekansenbeleid van de bevoegde minister uit door bijvoorbeeld campagnes te voeren, subsidies te verlenen, een wettelijk kader te creëren of specifieke initiatieven uit te bouwen.
   
 • Evaluatie: Gelijke Kansen ontwikkelt gerichte indicatoren die toelaten de vooruitgang van het beleid te meten.
   
 • Coördinatie: Gelijke Kansen coördineert via de toepassing van de open coördinatiemethode de gelijkekanseninitiatieven van de andere Vlaamse departementen en agentschappen.


Het team streeft naar gelijke kansen voor iedereen en heeft als opdracht feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar te maken, gelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen en nieuwe ongelijkheden te voorkomen. Ze richt zich hierbij in het bijzonder op het bestrijden van achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die veroorzaakt worden door gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap.

Essentieel hierin zijn:

 • De horizontale positie vanuit het Departement Kanselarij en Bestuur die toelaat ervoor te ijveren dat alle Vlaamse departementen een gelijkekansenfocus integreren in hun reguliere beleidsvoering.
   
 • Een eigen functioneel beleid vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met partners uit het middenveld en de provinciale en lokale besturen en onderzoekers.


Belangrijke instrumenten zijn:

 • Sensibilisering: Juridisch (de iure) zijn er niet zoveel ‘discriminaties' in Vlaanderen maar feitelijk (de facto) wel, gelet op bijvoorbeeld de hardnekkige rolpatronen en beeldvorming die er bestaan en waarmee er achterstellingen ontstaan die wellicht niet intentioneel zo bedoeld zijn, maar wel hetzelfde effect hebben. Via sensibilisering creëren we een draagvlak voor het zichtbaar maken van de achterstellingsmechanismen met het oog op de wijziging van attitudes.
   
 • Een eigen wettelijk kader: Maatschappelijke veranderingen komen niet alleen tot stand door sensibiliserings- en informatiecampagnes. Ze worden mee in vorm gegoten door structurele en decretale maatregelen. Een belangrijk instrument is dus de mogelijkheid tot het creëren van een wettelijke basis die leidt tot het wegwerken van feitelijke discriminaties.
   
 • De wetenschappelijke onderbouw: Situaties en omstandigheden worden via onderzoek ontleed of in kaart gebracht (geïnventariseerd), er worden gegevens verzameld en beleidsindicatoren ontwikkeld. 

Onderzoek naar seksueel georiënteerd geweld bij vrouwen met een beperking in Vlaanderen

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes met een handicap.

(lees meer)

Vacature Vlaams Gelijkekansenbeleid - Handicap

Gezocht: collega die het handicapthema binnen het Gelijkekansenbeleid mee uitbouwt

(lees meer)

Nieuw wenkenblad toegankelijke stemlokalen

Het is belangrijk dat alle kiezers aan de verkiezingen kunnen deelnemen. 

(lees meer)