Toegankelijkheid > Nominatim partners > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

Toegankelijkheid

1. ENTER

In de praktische toepassing van het toegankelijkheidsbeleid nemen de provinciale technische adviesbureaus toegankelijkheid een centrale plaats in. Zij staan in voor de toegankelijkheidstechnische adviesverlening in het werkveld.

Gezien het uitgesproken technische karakter van de toegankelijkheidsmaterie, was er ook op het Vlaamse niveau nood aan een initiatief dat het gelijkekansenbeleid rechtstreeks kon adviseren en ondersteunen. In juni 2006 werd hiertoe - onder de naam Enter vzw - een Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid opgericht, dat volgende opdrachten meekreeg:

1. Technisch-inhoudelijke ondersteuning van de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen in haar horizontaal geörienteerde beleidsrol inzake toegankelijkheid, meer bepaald via:

 • het adviseren (via Gelijke Kansen in Vlaanderen of rechtstreeks) van de Vlaamse beleidsdomeinen bij de ontwikkeling en uitvoering van een gericht toegankelijkheidsbeleid
 • het ontwikkelen en ontsluiten van expertise inzake toegankelijkheid via innoverend onderzoek en netwerking
 • het openstellen/ontsluiten van (interne) informatie over toegankelijkheid
 • sensibilisering van het brede publiek

2. Technische ondersteuning en coördinatie van de provinciale adviesbureaus, meer bepaald via:

 • overleg en netwerking
 • coördinatie en afstemming
 • deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking


Contactgegevens

logo Enter vzw    ENTER vzw
    Belgiëplein 1
    3510 Kermt
    Tel: 011 87 41 38

    Email: info@entervzw.be
    Web: www.entervzw.be

 

2. INTRO

Net als Enter vzw, is Intro vzw actief op het Vlaamse niveau. Intro maakt evenementen, festivals en sportmanifestaties toegankelijk voor personen met een handicap. Hiervoor verleent Intro advies op maat van de organisatie en geeft ondersteuning in de praktische opbouw van het evenement.

Met de medewerking van tal van vrijwilligers, firma’s en organisaties worden eveneens een aantal gespecialiseerde voorzieningen aangeboden zoals -assistentie, voelstoelen, een ringleiding enz.

Contactgegevens

Intro vzw
Noorderlaan 4
1731 Zellik
Tel: 02 465 67 00
E-mail: info@intro-events.be
Web: www.intro-events.be


naar boven

 

3. Provinciale adviesbureaus toegankelijkheid

In iedere provincie opereert een technisch adviesbureau toegankelijkheid, waarbinnen architecten - gespecialiseerd in de toegankelijkheidsmaterie - actief zijn. De rol van deze adviesbureaus ligt op het vlak van het uitvoeren van concrete toegankelijkheidsanalyses. De coördinatie van de verschillende bureaus werd toevertrouwd aan het Vlaams Expertisecentrum, Enter vzw.

In het kader van hun nominatimsubsidie kregen de technische adviesbureaus vanuit het gelijkekansenbeleid volgende opdrachten mee:

 • Adviesverlening: het leveren van toegankelijkheidstechnisch advies overeenkomstig de wettelijke bepalingen en technische normen die van toepassing zijn. Dit advies wordt gegeven op basis van bouw- of verbouwplannen van publiek toegankelijke infrastructuur.
 • Screening: het voeren van toegankelijkheidsonderzoeken op bestaande publieke infrastructuur om dusdanig binnen het kader van de Toevla-databank informatie te geven aan de gebruikers.
 • Informatieverstrekking: verstekken van informatie via kanalen als website, publicatiemateriaal, ... en het beantwoorden van informatievragen
 • Vorming: het geven van opleidingen en vormingsmomenten over toegankelijkheidsaspecten aan alle betrokken actoren op het terrein (ambtenaren, architecten, ...)
 • Sensibilisering: via allerlei kanalen ijveren voor een toegankelijke leefomgeving
 • Dienstverlening aan lokale besturen: het inhoudelijk en technisch ondersteunen van lokale besturen (op maat) bij het opstellen en uitvoeren van toegankelijkheidsadviezen, bij voorkeur via een schriftelijke samenwerkingsoveeenkomst
 • Netwerking:deelname aan de expertise-uitwisseling en het netwerkoverleg met
  • het eigen netwerk in de provincie
  • het netwerk van de Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid
  • de andere provinciale adviesbureaus toegankelijkheid en het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (Enter)
  • de administratieve cel Gelijke Kansen in Vlaanderen

Contactadressen provinciale adviesbureaus 

 

4. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Om tot een nog performanter aanbod te komen en aldus een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake toegankelijkheid heeft de Vlaamse regering beslist om alle beleidsuitvoerende taken inzake toegankelijkheid te bundelen binnen één organisatie. Hiertoe werd op 8 mei 2014 het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Toegankelijk Vlaanderen opgericht.

De bovenvermelde organisaties (Enter vzw, Intro vzw en de vier adviesbureaus) zullen op 1 januari 2015 in dit agentschap opgaan.

ABB en Tytgat Chocolat

Leer de acteurs van Tytgat Chocolat kennen.

(lees meer)

Onderzoek seksueel geweld

Universiteit Gent zoekt vrouwen met een beperking voor een onderzoek omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

(lees meer)

Inclusiespiegel 2016

De jongste publicatie van GRIPvzw!

(lees meer)