Provinciale partners > Wie werkt mee > Gelijke Kansen

Provinciale partners

Provinciale - lokale verankering

De finaliteit van het gelijkekansenbeleid is het creëren van de voorwaarden om volwaardige en evenwichtige participatie mogelijk te maken. Ook het provinciale en het lokale bestuursniveau hebben hierin - elk vanuit hun eigen beleidspraktijk - een belangrijke rol en taak te vervullen. 

 


Provinciale steunpunten toegankelijkheid

De provincies zijn een preferentiële partner van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid. Tot voor kort werd er in elke Vlaamse provincie een Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) gesubsidieerd door Gelijke Kansen in Vlaanderen. Binnen het gewijzigde kader van de interne staatshervorming behouden de provincies nu nog steeds het mandaat om een provinciaal toegankelijkheidsbeleid uit te bouwen, maar doen ze dit volledig met eigen middelen.

Er wordt wel nog steeds een maximale afstemming tussen het Vlaamse en het provinciale toegankelijkheidsbeleid gewaarborgd. Met uitzondering van de provincie Anwterpen, doen de Vlaamse provincies voor de uitvoering van hun toegankelijkheidsbeleid allen een beroep op het EVA (extern verzelfstandigd agentschap) Toegankelijk Vlaanderen en participeren door een vertegenwoordiging in de raad van bestuur ook structureel in dit agentschap. 

In samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten werd een publicatie uitgegeven over het lokaal toegankelijkheidsbeleid. Deze pocket kan je terugvinden in de publicatielijst.
 

Toegankelijkheidswerking in de verschillende provincies (contactgegevens)