Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Wetgeving  >  Vlaanderen

Vlaamse wetgeving

Het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid werkt binnen de krijtlijnen van het kaderdecreet van 10 juli 2008:

Decreet gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Belgisch Staatsblad 23/09/2008)

 , 18

Andere belangrijke wetgevingsinstrumenten voor het Vlaams gelijkekansenbeleid zijn:

Besluit van de Vlaamse Regering vaststelling gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid (Belgisch Staatsblad 2/09/ 2009)

DecDe Decreet toegankelijkheid publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (Belgisch Staatsblad 8 mei 2009)

Decreet machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting (Belgisch Staatsblad 1/04/2014)

 

Naast de hierboven opgesomde regelgeving, is er ook vanuit andere Vlaamse beleidsdomeinen wetgeving ontwikkeld die gelijke kansen en non-discriminatie als doelstellingen dragen, bijvoorbeeld:

Decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt (Belgisch Staatsblad 26/07/2002)

Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Belgisch Staatsblad 28/08/2014)

Decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap (Belgisch Staatsblad 28/08/2014)

1. Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleidMaarEr Er

 2. Decreet van 13 juli 2007 ter bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid

3. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid  

Bestuursdecreet (Belgisch staatsblad 19/12/2018, erratum 11/1/2019) (evenwichtige participatie vrouwen en mannen in bestuurs- en adviesorganen en toegankelijkheid websites)

 

 

Lees meer :

NIEUWS

Eindrapport Centraal Expertencomité‘Monitoring Discriminatie'

Het Centraal Expertencomité heeft op 9 december 2020 haar eindrapport opgeleverd.Recent werden diverse initiatieven aangekondigd om...
(lees meer)

Horizontaal Integratie en Gelijkekansen beleidsplan 2020-2024

Op vrijdag 23 oktober 2020 werd het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 geagendeerd op de Vlaamse Regering. Het...
(lees meer)

Nieuw onderzoek: DIRECTE KOSTEN EN BATEN VAN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

2019, Uhasselt, dr. Elke Ielegems, Prof. dr. Jan Vanrie

Integrale toegankelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van de bebouwde omgeving....
(lees meer)