Navigatie
U bent hier : Het beleid  >  Wetgeving  >  Vlaanderen

Vlaamse wetgeving

Het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid werkt binnen de krijtlijnen van het kaderdecreet van 10 juli 2008:

Decreet gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Belgisch Staatsblad 23/09/2008)

Andere belangrijke wetgevingsinstrumenten voor het Vlaams gelijkekansenbeleid zijn:

Besluit van de Vlaamse Regering vaststelling gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid (Belgisch Staatsblad 2/09/ 2009)

Decreet toegankelijkheid publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (Belgisch Staatsblad 8 mei 2009)

Decreet machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting (Belgisch Staatsblad 1/04/2014)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 houdende de erkenningsvoorwaarden, de erkennings-procedure en het toezicht op de Vlaamse advies- en beleidsparticipatieraad van personen met een handicap (Belgisch Staatsblad 29/03/2022)

 

Naast de hierboven opgesomde regelgeving, is er ook vanuit andere Vlaamse beleidsdomeinen wetgeving ontwikkeld die gelijke kansen en non-discriminatie als doelstellingen dragen, bijvoorbeeld:

Decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt (Belgisch Staatsblad 26/07/2002)

Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Belgisch Staatsblad 28/08/2014)

Decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap (Belgisch Staatsblad 28/08/2014)

Bestuursdecreet (Belgisch staatsblad 19/12/2018, erratum 11/1/2019) ( met oa aspect evenwichtige participatie vrouwen en mannen in bestuurs- en adviesorganen en toegankelijkheid websites)

 

 

Lees meer :