Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Subsidies

Subsidies 2020-2024Een aanvraag voor subsidie van een gelijkekansen-project indienen.

 

Gelijke kansen zijn zeker niet alleen een zaak van de overheid. Om gelijke kansen in Vlaanderen te realiseren is betrokkenheid en inbreng van velen gewenst. Door het kader van projectsubsidies moedigt de Vlaamse overheid via het gelijkekansenbeleid organisaties, bedrijven en lokale besturen aan om dit beleid mee vorm te geven. Het beleid is daarbij op zoek naar creatieve en frisse projectideeën, goede praktijken die toepasbaar zijn in bredere beleidscontext en projecten die een lacune in de beleidsuitvoering aanpakken.

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met de thema’s gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap. Het beleid speelt daarbij ook in op kruispunten van deze thema’s met bijvoorbeeld andere kenmerken als migratieachtergrond, leeftijd …

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt er nagegaan in hoeverre projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten.

De subsidiegids bevat een duidelijke omschrijving van de voorwaarden en beoordelingscriteria. Bovendien lees je er hoe je een correcte aanvraag kan indienen. De deadlines voor indiening liggen op 1 mei en 1 oktober. Een project dat ingediend wordt heeft een begindatum van ten vroegste drie maanden na de vermelde deadlinedatum. 

Het aanvraagformulier wordt ingediend bij: gelijkekansen@vlaanderen.be

 

De subsidiegids vind je via de link hieronder:

Subsidiegids projecten gelijkekansenbeleid 2020-2024 (word)

Subsidiegids projecten gelijkekansenbeleid 2020-2024 (pdf)

 

Voor de projectaanvraag maak je gebruik van het aanvraagformulier (word):

Resultaat van de oproep Handicap en Inclusie (2021)

Met deze projectoproep wil de minister van Samenleven inzetten op inclusie als uitgangspunt voor personen met een handicap. De bedoeling is om ruimte te creëren voor projecten die de realisatie van deze beleidsdoelstelling dichterbij brengen. De oproep geeft een impuls aan projecten die het inclusief samenleven versterken en die potentieel een brede dynamiek op gang kunnen brengen. 

Naar het overzicht van geselecteerde projecten handicap en inclusie.  


Resultaat van de oproep gedeeld en betrokken ouderschap (2021)

De projectoproep  “Gedeeld en betrokken ouderschap” van 2021 betreft projecten die qua bereik zowel vaders als moeders, als alle actoren op het vlak van opvoedingsondersteuning, hulpverlening, onderwijs, werk, media… die gedeeld ouderschap kunnen stimuleren en ondersteunen behelst. Bijzondere aandacht gaat naar ouders binnen een kwetsbare gezinssituatie zoals armoede, migratieachtergrond, alleenstaande ouders, gescheiden ouders….  

Deze oproep kadert binnen de doelstelling van het Vlaams beleidsplan Gelijke kansen Integratie en Inburgering, 2021: “We werken de maatschappelijke drempels weg die individuen weerhouden van volwaardige participatie” en binnen de doelstelling van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, 2020-2024: “Ondersteuning vaderschap en promotie vaderwerkingen bij kwetsbare gezinnen”.

Naar het overzicht van geselecteerde projecten gedeeld en betrokken ouderschap

 


Resultaat van oproepronde 2020 en 2021

 

Documenten voor de afrekening van projecten 2020-2024 

Om een vlotte verwerking van je subsidiedossier te kunnen garanderen, is het belangrijk om de daarvoor bestemde rapportagedocumenten te gebruiken. Meer uitleg en de documenten voor de afrekening vind je hier.

De opdracht tot uitbetaling van het saldo wordt pas gegeven nadat de rapportage werd ingediend, onderzocht  en goedgekeurd. Daarna volgt de effectieve uitbetaling.

Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de eventueel verkregen voorschotten teruggevorderd.

Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be

 

 

Subsidies 2015 - 2019

 

Aanvraag subsidies gelijkekansen-projecten

De informatie over het  kader voor projecten die ingediend werden tot en met 2019 vind je hieronder. Deze info geldt alleen nog voor de afrekening van projecten.

Uitbetaling subsidieproject

Wanneer de subsidieaanvraag definitief werd goedgekeurd, kan een organisatie, al naar gelang de grootte van de toegekende subsidie, een voorschot ontvangen. Het saldo wordt uitbetaald na indiening en controle van het afrekeningsdossier.

Om een vlotte en accurate verwerking van uw subsidiedossier te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de verschillende dossiers zoveel mogelijk te uniformiseren. Meer richtlijnen vind je hier.

Verplichte documenten bij een eindafrekening:


 

Algemene opmerkingen

Als er geen afrekeningsdossier wordt ingediend, worden de reeds verkregen voorschotten teruggevorderd.

De opdracht tot uitbetaling van het saldo kan pas gegeven worden nadat alle stukken werden ingediend, onderzocht  en goedgekeurd. Daarna volgt een administratieve procedure om effectief tot betaling te kunnen overgaan.

Indien je nog vragen hebt omtrent de afrekening, dan kan je altijd contact opnemen met gelijkekansen@vlaanderen.be  (02/553 48 68) 

Lees meer :