Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Woordenlijst  >  Woordenlijst E-G

Woordenlijst E - G

emancipatie - bevrijding uit beperkende rolpatronen; een gelijke en gelijkwaardige behandeling nastreven

emancipatie-effectenrapportage (EER) - een instrument voor de doorlichting van beleidsvoorstellen of maatregelen op hun gendervriendelijkheid, aan de hand van een vragenlijst die systematisch dient opgevolgd te worden. Doel is discriminerende effecten te neutraliseren en de gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen te bevorderen

empowerment - de eigen capaciteiten benutten en ontwikkelen om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt

(decreet m.b.t.) evenredige arbeidsparticipatie - Vlaams decreet waarin verbintenissen worden aangegaan om een bepaald percentage personen afkomstig uit kansengroepen (= alle groepen van de samenleving op actieve leeftijd die niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt) aan een baan te helpen

feminisering van de armoede - de evolutie naar meer armoede bij vrouwen en grotere risico’s voor vrouwen om in de armoede terecht te komen

functioneel beleid - zie specifiek beleid

functioneringsbeperkingen - een handicap, of (tijdelijke) lichamelijke beperkingen door ziekte, ongeval, of leeftijd

gay - het Engelse woord voor homo

gelijke behandeling van mannen en vrouwen - waarborgen dat er noch direct, noch indirect wordt gediscrimineerd op grond van geslacht (zie ook discriminatie, directe discriminatie en indirecte discriminatie)

gelijke kansen - het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, leeftijd, …, voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven

Team Gelijke Kansen - ambtelijke eenheid binnen de Vlaamse overheid die tot doel heeft het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen voor te bereiden, te ondersteunen, uit te voeren en te evalueren. Daarnaast biedt zij ook ondersteuning en coördinatie bij gelijkekanseninitiatieven van andere departementen binnen de Vlaamse Gemeenschap en van lokale en provinciale besturen.

gelijke onderwijskansen (GOK) - decreet dat o.a. extra middelen toekent aan scholen met veel leerlingen uit groepen die procentueel minder kans maken om hun schooltijd tot een goed einde te brengen; een voorbeeld van gelijkekansenbeleid binnen een ander beleidsdomein, nl. onderwijs

gelijkheid - het principe dat alle mensen evenwaardig zijn en gelijke rechten hebben

gender - de kenmerken die worden toegeschreven aan mannen/mannelijkheid, of vrouwen/vrouwelijkheid; in tegenstelling tot de biologische verschillen (sekse) zijn deze kenmerken sociaal-cultureel bepaald en kunnen ze in principe variëren over de tijd en tussen culturen

genderanalyse - studie van de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van levensomstandigheden, behoeften, participatiegraden, toegang tot middelen en ontwikkelingsmogelijkheden, vermogensbeheer, beslissingsbevoegdheden en rolpatronen

genderaudit - analyse en evaluatie van beleid, programma’s, of instellingen op basis van de mate waarin er rekening wordt gehouden met gender

genderbewust - rekening houdend met de genderdimensie

genderblind - geen rekening houdend met de genderdimensie

glazen plafond - de onzichtbare barrière gevormd door een complex samenspel van factoren, waardoor vrouwen geen toegang hebben tot leidinggevende functies in organisaties die door mannen gedomineerd worden 

Lees meer :