Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Woordenlijst  >  Woordenlijst H-L

Woordenlijst H - L

holebi's - letterwoord voor homo's, lesbiennes en biseksuelen; één van de doelgroepen van het Vlaamse gelijkekansenbeleid

homofobie - angst voor holebi’s, vaak resulterend in discriminatie

homohuwelijk - huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen; in België is er geen apart huwelijk of registratie voor homoparen, het 'gewone' huwelijk is opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht

horizontaal beleid - zie inclusief beleid

inclusie - personen met een handicap als volwaardige burgers opnemen in een samenleving

inclusief beleid - een beleid dat de verschillende beleidssectoren (vb. landbouw, onderwijs, welzijn, mobiliteit) doorkruist; alle Vlaamse ministers zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van gelijke kansen in hun beleidsdomein. (zie ook specifiek beleid)

inclusief onderwijs - kinderen met een handicap de juiste omkadering bieden zodat ze in het reguliere onderwijs terecht kunnen

indirecte discriminatie - het voorkomen van een nadelig effect van een ogenschijnlijk neutrale maatregel, of praktijk voor personen van een bepaald geslacht, etnische afkomst, leeftijd, handicap, … , tenzij het verschil in behandeling gerechtvaardigd kan worden door objectieve factoren (vb. lengtevereisten bij aanwerving)

interculturalisering - rekening houden met de verschillen tussen culturen

kruispuntdenken - het bestuderen van de combinatie van verschillende achterstellingsmechanismen (bvb. racisme en seksisme), uitgaande van verschillen in maatschappelijke machtsposities

leeftijdsdiscriminatie - discriminatie van jongeren, of ouderen; het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, of tewerkstelling

lokale emancipatie-effectenrapportering (LEER) - een instrument voor de doorlichting van beleidsvoornemens of maatregelen op lokaal niveau op hun gendervriendelijkheid, aan de hand van een vragenlijst die systematisch dient opgevolgd te worden. (analoog aan de emancipatie-effectenrapportering (EER))

LGB - Engelstalig letterwoord voor holebi (Lesbian, Gay & Bisexual)

LGBT - Engelstalig letterwoord voor holebi en transgender (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender)

loonkloof - de kloof tussen de gemiddelde verdiensten van vrouwen en die van mannen 

 

Lees meer :