Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Woordenlijst  >  Woordenlijst M-P

Woordenlijst M - P

mainstreaming - bij de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van beleid (op gelijk welk vlak) systematisch aandacht besteden aan het effect van dat beleid op gelijke kansen voor mannen en vrouwen

meervoudige discriminatie - extra zware discriminatie van personen die verschillende kenmerken hebben waardoor ze nadelig behandeld worden, bijvoorbeeld allochtone lesbische vrouwen

moudawana - het Marokkaanse familiewetboek; in 2004 werden er belangrijke wijzigingen in aangebracht die gevolgen hebben voor allochtone vrouwen met de Marokkaanse nationaliteit, of vor vrouwen die gehuwd zijn met een Marokkaanse partner

multicultureel - het samengaan van verschillende culturen

ontwerpen voor iedereen - zie universal design

open coördinatie methode (OCM) - Methode die reeds meermaals werd ingezet in het kader van de uitbouw van een Europees economisch en sociaal-economisch beleid. Deze methode wordt beschouwd als een werkwijze om de beleidconvergentie in de Europese Unie te vergroten en om ‘best practices’ te verspreiden. In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt sinds 2005 gewerkt met de open coördinatie methode voor het realiseren van een horizontale -of beleidsdomeinoverschrijdende- verankering. Essentieel aan deze werkwijze is dat verschillende actoren (in casu de leden van de Vlaamse Regering) gezamenlijk doelstellingen afspreken, waarna elk van hen verantwoordelijk is voor de realisatie ervan binnen het eigen bevoegdheidsdomein. Ook eigen aan deze methode is dat ze beschouwd wordt als een leerproces waarbij veel plaats is voor het uitwisselen van goede praktijken.

outing - iemands homoseksualiteit bekend maken, in tegenstelling tot coming-out, die door de persoon zelf gedaan wordt

pariteit (op kieslijsten)- voorkomen van evenveel vrouwen als mannen

paritaire democratie - de gelijke vertegenwoordiging – in een verhouding tussen 40 en 60% - van mannen en vrouwen in functies waar politieke beslissingen genomen worden

participatie - deelname aan het maatschappelijk gebeuren, tegengesteld aan sociale uitsluiting

participatiegraad - de mate waarin de bevolking op actieve leeftijd (tussen 15 en 64 jaar) ook effectief aanwezig is op de arbeidsmarkt; kan ook berekend worden voor specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld vrouwen, of vijftigplussers

positieve actie - maatregelen met het doel discriminatie ten opzichte van een specifieke groep uit te bannen en te voorkomen, of de nadelen die eruit voortkomen, te ondervangen 

 

Lees meer :