Navigatie
U bent hier : Praktisch  >  Woordenlijst  >  Woordenlijst Q-S

Woordenlijst Q - S

queer - Engelse term die aanvankelijk gebruikt werd als scheldwoord voor holebi’s (met de nadruk op het ‘abnormale’), nu wordt de term door de holebibeweging zelf gebruikt en verwijst het naar holebi-emancipatie en bevrijding uit beperkende genderrollen

quota - een bepaald aandeel aan plaatsen, zetels of middelen dat wordt voorbehouden aan een bepaalde groep om een bestaand gebrek aan evenwicht te corrigeren; meestal gaat het om besluitvormingsfuncties of de toegang tot opleidingsmogelijkheden of banen. De quota-wetten hebben betrekking op de samenstelling van kieslijsten.

racisme - discriminatie op basis van etnische afkomst, of huidskleur

redelijke aanpassing - tegemoetkoming aan personen met een handicap om de beperkingen van de omgeving zo veel mogelijk te ondervangen; het ontbreken van ‘redelijke aanpassingen’ kan door de rechter geïnterpreteerd worden als discriminatie

ritsprincipe - afwisselend voorkomen van een vrouwelijke en een mannelijke kandidaat

roldoorkruisend, roldoorbrekend - tegen de seksestereotypen in; niet overeenkomstig de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen

rolpatronen - aan vrouwen en mannen toegewezen gedragspatronen, waarin men wordt opgevoed, en waarrond persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen bestaan (zie ook gender)

sekse - de biologische geslacht (in tegenstelling tot gender)

sekseneutraal - zonder positieve, of negatieve uitwerking op de verhoudingen tussen vrouwen en mannen, of de gelijkheid van vrouwen en mannen

seksesegratie op de arbeidsmarkt - de concentratie van vrouwen en mannen in verschillende functies en beroepen, waarbij vrouwen vooral in andere sectoren zijn geconcentreerd (horizontale segregatie) dan mannen en vaker in de lagere functieniveaus (verticale segregatie) voorkomen

seksisme - discriminatie op basis van geslacht

sociale uitsluiting - het proces waarin personen omwille van één of meerdere kenmerken geïsoleerd raken van het maatschappelijk gebeuren

specifiek beleid - een beleid dat één beleidssector betreft, bijvoorbeeld onderwijs. Synoniemen voor ‘specifiek beleid’ zijn ‘functioneel beleid’, ‘vertikaal beleid’, en ‘sectorbeleid’. Vanuit sommige beleidsdomeinen wordt zowel een specifiek als een ‘horizontaal’ (of ‘inclusief’, of ‘transversaal’ of ‘facet-‘) beleid gevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gelijke kansen. Het voeren van een specifiek beleid op het vlak van gelijke kansen betekent dat onder de politieke bevoegdheid van de minister van gelijke kansen met een specifieke administratie een eigen beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Dit kan o.a. bestaan uit het voeren van sensibiliserende campagnes, het publiceren van informatieve brochures, het subsidiëren van middenveldorganisaties, het uitvaardigen van wetgeving die bijvoorbeeld een evenwichtige vertegenwoordiging van beide geslachten in politieke organen beoogt, het verlenen van projectsubsidies voor de ontwikkeling van pilootprojecten, het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, etc.
Bij het voeren van een horizontaal beleid op het vlak van gelijke kansen wordt getracht om in andere beleidsdomeinen (zoals bvb. cultuur, welzijn, onderwijs, etc.) een gelijkekansenperspectief te integreren. (zie ook doelgroepen en inclusief beleid)

stereotypen - opvattingen over de persoonlijke kenmerken van individuen op basis van de sociale groepen waartoe ze behoren 

Lees meer :