Navigatie
U bent hier : Wie werkt mee  >  Internationaal  >  Rapporteringen

Internationale rapporteringen

Een onderdeel van de internationale werking is rapportering. De meeste verdragen (of andere bindende teksten) roepen een of ander toezichtsmechanisme in het leven, meestal onder de vorm van een expertencomité. Lidstaten moeten periodieke rapporten indienen volgens een bepaalde cyclus, die het toezichtscomité toelaten bevindingen te formuleren.

Enkele voorbeelden:

 • VN: CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women)
  In oktober 2012 diende België haar 7de rapport in bij het toezichtscomité. Het rapport loopt over de periode 2007-2012. De constructieve dialoog vond plaats in oktober 2014. In 2020 zal België zijn 8e landenrapport indienen bij het CEDAW-comité.

  Vorige rapporteringen: 5e en 6e rapport CEDAW (pdf) - 3e en 4e rapport CEDAW (pdf)
   
 • VN: CRPD (Convention on the Rights of People with Disabilities)
  2 jaar na ratificitie van het verdrag dient de lidstaat een eerste rapport in te dienen. Dit gebeurde in de zomer van 2011. De constructieve dialoog vond plaats in september 2014. In 2019 zal België haar tweede en derde landenrapport indienen bij het CRPD.

  1e rapport CRPD (pdf)
   
 • VN: Peking Actieplatform
  Sinds 1995 worden er geen Wereldvrouwenconferenties meer georganiseerd. Wel wordt er elke 5 jaar een grote review gehouden. In 2015 stond het 20jarig bestaan van het Peking Actieplatform centraal tijdens de Commission on the Status of Women.

  Peking-rapporten: Peking +10 (pdf) - Peking +15 (pdf) - Peking +20 (website)
   
 • VN: Universal Periodic Review
  Deze evaluatie door de VN-Mensenrechtenraad gebeurt niet door experten, maar in de schoot van een politiek orgaan met vertegenwoordigers van de lidstaten. De raad werd niet in het leven geroepen ter opvolging van een specifiek mensenrechtenverdrag, maar monitort de VN-lidstaten vanuit de verplichtingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
  België participeerde in mei 2011 voor het eerst aan de dialoog met de Mensenrechtenraad. In het kader van de 2e cyclus presenteerde België zijn mensenrechtenbeleid tijdens de sessie in februari 2016.
   
  UPR België  2011 (pdf)

  UPR België 2016 (link naar website)
   
 • RvE: Europees Sociaal Handvest
  Dit een "à la carte"-verdrag: lidstaten onderschrijven een minimum aantal bepalingen, en zijn niet verplicht het Handvest in zijn geheel te ratificeren. België aanvaarde 87 van de 98 bepalingen en behoort daamee bij de besten van de klas. De rapporten zijn cyclisch en betreffen steeds een aantal wetgevende bepalingen (thematische groepering).

  Alle rapporten zijn op de website van het ESH te vinden.

 

Er wordt ook nog gerapporteerd in het kader van het VN-verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (ICCPR), VN-verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR), VN-Folterverdrag (CAT), VN-Rassendiscriminatieverdrag (CERD), VN-Kinderrechtenverdrag (CRC), de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, ECRI (European Commission on Racism and Intolerance).

Daarnaast worden regelmatig allerhande kleine rapporten opgemaakt voor andere comités, commissies en/of expertengroepen binnen de Raad van Europa of Europese Unie.

 

 

terug naar internationaal

Lees meer :

NIEUWS

Lokaal GK Beleid

Wil je meer weten over een lokaal gelijkekansenbeleid:  thema’s, doelgroepen, partners…?

Lees de Binnenband over...
(lees meer)

ONDERZOEK NAAR SEKSUEEL GEORIËNTEERD GEWELD BIJ VROUWEN MET EEN BEPERKING IN VLAANDEREN

In opdracht van Gelijke Kansen voerde de Ugent een onderzoek naar de omvang, achtergrond en kenmerken van seksueel geweld bij vrouwen en meisjes...
(lees meer)